Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

Samverkan

Regionförbundets arbete med utvecklingsfrågor har ett antal genomsyrande perspektiv som vi alltid ska ha med oss. Samarbete är ett sådant genomsyrande perspektiv. Vi ska arbeta kring regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer, och samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna.

Enheten för Social välfärds arbete är inriktat på att stödja den samverkan som är nödvändig för att klara regionens samlade vårduppdrag. Samarbete krävs mellan länets kommuner och landstinget men också kommunerna emellan. Detta sker i politiker- och tjänstemannagrupper samt genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten.