Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU inom individ- och familjeomsorgen

Forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU, bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot individ- och familjeomsorg, IFO. FoU-verksamheten ska skapa förutsättningar för samarbete kring forskning, utveckling och utbildning inom detta område i regionen. Frågor som ryms inom verksamhetsområdet är utsatta barn, missbruksfrågor, försörjningsstöd, brottsofferstöd mm.
 
Kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Inom socialtjänsten pågår en omfattande kunskapsutveckling. Verksamheterna saknar idag tillräcklig kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder. I Örebroregionen samarbetar regionförbundet, länets kommuner och landstinget för att bygga stödstrukturer för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. FoU Välfärd leder och samordnar denna process.

Evidensbaserad praktik är ett arbetssätt som innebär att brukaren och de professionella tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser utifrån bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet förutsätter ett ständigt och systematiskt lärande och utgår från tre kunskapskällor — brukaren, praktikern och forskningen. Målet är att insatserna ska hålla en så god kvalitet som möjligt sett ur brukarens perspektiv.

Forskning och praktik möts
FoU-verksamheten inom IFO-området stödjer länets kommuner i utvecklings- och kvalitetsarbete. Verksamheten ska initiera och inspirera forskning, utvärdering och kunskapsutveckling inom detta område i regionen. En verksamhet ska skapas där forskarkompetensen från universiteten och den erfarenhetsbaserade kunskapen från praktiken kan mötas.

Verksamheten bedrivs i olika former:

  • Nätverk för strategiska chefer
  • Forskning, utvärdering, utvecklingsprojekt och metodutveckling
  • Frukostmöten , temadagar och annan kompetensutveckling 

Kontaktperson:

Utvecklingsledare
Tarja Nordling
019-602 63 47