Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU inom funktionshinder, LSS och socialpsykiatri

Forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU, bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot funktionshinder, särskilt LSS och socialpsykiatriska verksamheter. FoU-verksamheten ska skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling, utbildning, utvärdering, kvalitetsarbete och samverkan inom handikappområdet i regionen. FoU Välfärd arbetar nätverks- och samarbetsinriktat med andra regionala, nationella och internationella aktörer inom handikappområdet och andra näraliggande områden.

Kunskapsutveckling

FoU Välfärds uppdrag är att verka för att forsknings-, utvecklings- och utbildningsbehovet tillgodoses inom funktionshinderområdet i länet samt bevakar utvecklingsbehov inom områdesövergripande områden.

Inom dessa verksamheter berörs LSS-verksamheter och socialpsykiatrin. Exempel på områdesövergripande områden kan vara problem runt funktionshinder och missbruk, funktionshinder och åldrande samt funktionshinder och föräldraskap. FoU Välfärd samarbetar med Örebro universitet när det gäller utbildning och forskning.

Kunskapsbaserat arbetssätt

FoU Välfärd arbetar för att stödja länets kommuner i deras utvecklings-, utbildnings- och kvalitetsarbete. Verksamheten ska inspirera och möjliggöra för anställda inom funktionshinderområdet att arbeta kunskapsbaserat. Det innebär att hålla sig uppdaterad på relevant forskning, möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling av personal, främja kartläggning, dokumentation och utvärdering av verksamheterna.

FoU ska genom samverkan bidra till erfarenhetsutbyte, möten och dialog mellan forskare och praktiker. Det sker med såväl verksamheter inom området funktionshinder, brukarorganisationer som utbildningsanordnare och forskningsmiljöer, främst universitetet, .

Verksamheten kan bedrivs i olika former:

  • Studiecirklar utifrån forsknings/kunskapsöversikter respektive i etik och bemötande
  • Frukostmöten med medverkan av forskare och doktorander från Örebro universitet
  • Handledning i utvecklings-, utvärderings, förändrings- och projektarbeten
  • Utbildningar t.ex. seminarieserier utifrån särskilda teman
  • Nätverksarbete, regionalt, nationellt och internationellt

Kontaktperson

Utvecklingsledare
Susanne Rydén
019-602 63 56