Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU, kunskapsutveckling och samverkan inom funktionshinder, LSS och socialpsykiatri

Det regionala sociala välfärdsprogrammets målbild och strategier är vägledande för enhetens arbete inom området funktionshinder, LSS och socialpsykiatri.

Målbild:

I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för detta.

  • Personer med funktionsnedsättning har individuellt och flexibelt utformade stödinsatser som ökar deras möjlighet att leva ett självständigt liv.
  • Andelen personer med funktionsnedsättning med lönearbete på den öppna arbetsmarknaden ökar.
  • I Örebroregionen erbjuds personer med funktionsnedsättning hjälpmedel, IT- och annat tekniskt stöd för att öka möjligheterna till ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Kunskapsutveckling

Uppdraget är att verka för att forsknings-, utvecklings- och utbildningsbehovet tillgodoses inom funktionshinderområdet i länet samt att bevaka utvecklingsbehov inom områdesövergripande områden.

Verksamheten bedrivs i olika former:

  • Studiecirklar utifrån forsknings/kunskapsöversikter respektive i etik och bemötande
  • Frukostmöten med medverkan av forskare och doktorander från Örebro universitet
  • Handledning i utvecklings-, utvärderings, förändrings- och projektarbeten
  • Utbildningar t.ex. seminarieserier utifrån särskilda teman
  • Nätverksarbete, regionalt, nationellt och internationellt

Kontaktperson

Utvecklingsledare
Susanne Rydén
019-602 63 56